צור קשר

תקנון לימודים

הנכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

 • תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים במכללה הטכנולוגית לרכב, והוא נועד להבהיר את הזכויות והחובות של הסטודנטים בכל הנוגע ללימודיהם במכללה.
 • תקנון לימודים זה אושר על ידי הנהלת המכללה הטכנולוגית לרכב אשר רשאית לשנותו מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
 • וועדה לענייני סטודנטים, באישור מנכ”ל המכללה, רשאית לאשר חריגה מהוראות התקנון במקרים מיוחדים.

 תכנית הלימודים

 • תקופת הלימודים ותכנית הלימודים כפופים לאישורי מוסדות פיקוח ממלכתיים שונים (בישראל ובחו”ל) המאשרים את תכניות הלימודים במכללה הטכנולוגית לרכב או רשויות הפיקוח ו/או מפקחים ו/או כל גורם מוסמך אחר, ועשויים להשתנות בהתאם להנחיותיהם ו/או עפ”י שיקול דעת גלעדי של הנהלת המכללה, לפני פתיחת קורס או במהלך הקורס, לשנות את ימי הלימודים ו/או את שעות הלימוד והיקף הלימודים, לרבות עקב דרישה מאת רשויות הפיקוח הממלכתיות, ככל שתידרש לכך.
 • המכללה הטכנולוגית לרכב רשאית לדרוש שכר לימוד נוסף מאת הסטודנט, אם וככל שתידרש, להאריך את הלימודים, ע”י רשויות הפיקוח הממלכתיות.
 • ידוע לסטודנט כי מפעם לפעם, עלולים להיות שינויים במערכת השעות ו/או ביטול שיעורים ו/או שינוי מועדי מפגשים ו/או הוספת מפגשים , ועל הסטודנט חלה החובה לדאוג להתעדכן בשינויים אלו. על הסטודנט חלה החובה לבדוק את ההודעות בגין השינויים, כאמור, כפי שהם יופיעו בלוחות המודעות , באתר האינטרנט של המכללה הטכנולוגית לרכב שכתובתו https://carcollege.co.il   בלשונית “כניסת סטודנטים”.
 • הסטודנט יהיה זכאי ללמוד אך ורק בשיעורי הקורס/השתלמות/מסלול הלימודים שבו שובץ ואליו נרשם .
 • ככלל, תכנית הלימודים במכללה הטכנולוגית לרכב היא תכנית לימודים מלאה, ולא תתאפשר תכנית חלקית, בכל אחד מהקורסים או ההשתלמויות או מסלולי הלימודים, למעט במקרים בהם ניתן פטור ע”י הגורם המפקח והמוסמך.
 • תכנית הלימודים מבוססת על שיעורי חובה, תרגילים ומבחנים, כפי שנקבע לגבי כל קורס/השתלמות/מסלול לימודים. על הסטודנט לעמוד בכל דרישות הקורס/השתלמות/ מסלול לימודים, עפ”י תכנית הלימודים ובמועדים הקבועים לבחינות בכל המקצועות
 • רישום לקורס/השתלמות/מסלול לימודים מותנה בעמידה בדרישות המוקדמות (תנאי סף) בהתאם לתכנית הלימודים. סטודנט שנרשם בניגוד לכלל זה לא יחשב רישומו וכן לא יחשב ציונו לכל דבר ועניין, אלא אם קיבל אישור מוקדם ממנהל המכללה באמצעות המזכירות, מראש ובכתב.
 • ביטול רישום לקורס/השתלמות/מסלול לימודים יעשה אך ורק עפ”י הוראות תקנון שכר לימוד

נוכחות סטודנטים בשיעורים

 • סטודנט חייב להיות נוכח בכל מפגש / שיעור / תרגיל או פרויקט בהתאם לתכנית הלימודים.
 • בנוסף על הנוכחות בכיתה, חייבים הסטודנטים לקרוא את החומר הביבליוגרפי שנתבקשו לקרוא לקראת השיעור, לעמוד במבדקים בעל-פה ובכתב, להכין ולהגיש עבודות-בית, כפי שיוטלו עליהם על ידי המדריך/מרצה
 • מרצה בשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את נוכחות הסטודנטים במפגשים שהוא מקיים ו/או עפ”י הוראות רשויות הפיקוח השונות.
 • סטודנט, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת נוכחות אישית, חייב להודיע על כך בכתב או בעל-פה למזכירות המכללה, ככל האפשר מראש (בהתאם לנסיבות) , בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים.

עבודות

 • מרצה/מדריך רשאי לקבוע כי קיימת חובה להגיש עבודת-בית ותרגילים כחלק מן המטלות בקורס/השתלמות/מסלול לימודים.
 • בתחילת הקורס/השתלמות/מסלול לימודים יודיע המרצה לכיתה לגבי עבודות אלו, וכן יודיע את משקלן בציון הקורס.
 • מרצה רשאי לקבוע כי הגשת העבודות, כולן או חלקן, מהווה תנאי לגשת לבחינה בקורס/השתלמות/מסלול לימודים.
 • סטודנט חייב להגיש את העבודות במועדים שנקבעו. עבודה שלא תוגש במועד שנקבע (למעט מטעמים מוצדקים) תקבל ציון “נכשל” .
 • כל העבודות המוגשות על-ידי סטודנט חייבות להיות פרי עטו של הסטודנט. הסטודנטים רשאים לעבוד בקבוצות בעת ההכנה לקראת כתיבת העבודות, אולם כל סטודנט חייב לנסח את עבודתו בעצמו ולא במשותף. עבודות שנוסחן דומה תיפסלנה בגין העתקה, ותהווינה עבירה על תקנון המשמעת.

מבחנים

 • בתום כל קורס/השתלמות/מסלול לימודים תיערך בחינת מעבר, אלא אם כן הודיע המרצה/מדריך על המרת הבחינה לכלל הסטודנטים בעבודה בכתב ו/או ניתנה הודעה בתחילת הקורס כי לא נדרשת בחינה בתום הקורס. משקלה של בחינת המעבר בציון הסופי יימסר על-ידי המרצה/מדריך בתחילת הקורס.
 • מדריך/מרצה רשאי לקבוע כי בקורס יתקיים גם בוחן ביניים בזמן מחצית תקופת הלימודים והוא יודיע על כך לכיתה בתחילת הקורס, כמו כן יודיע המרצה מה הוא משקל בוחן הביניים. מדריך/מרצה גם רשאי לקיים מבדקים בכתב ו/או בעל-פה במהלך מפגשי הלימודים על פי שיקול דעתו המקצועית ללא צורך במתן הודעה מראש.
 • מדריך/מרצה בהתייעצות עם המנהל הפדגוגי של המכללה רשאי לקבוע בהודעה מראש, כי עמידה במבדק או במבדקים בע”פ ו/או בכתב מהווה תנאי לגשת לבחינת מעבר סופית או לקבלת הציון בקורס.
 • עמידה בדרישות הקורס, לרבות נוכחות חובה, מהווה תנאי לגשת לבחינה הסופית של הקורס.
 • סטודנט אשר לא מילא את חובותיו הפדגוגיות ו/או אשר לא עמד בדרישות הקורס ע”פ קביעת המרצה/מרצה ו/או נעדר ממספר מסוים של מפגשי חובה (סיבות מוצדקות או לא מוצדקות) לא יהיה רשאי לגשת לבחינה הסופית בקורס ו/או לקבל ציון בו ויהא עליו ללמוד את הקורס מחדש על כל המשתמע מכך לרבות תשלום שכר לימוד.
 • בכל מקרה בו מחליט מדריך/מרצה להרחיק סטודנט משיעור או שלא לתת לסטודנט ציון בקורס מסוים, יש להודיע על כך בכתב לסטודנט (באמצעות מזכירות המכללה(.
 • כל סטודנט אשר קיבל הודעה המונעת ממנו להיבחן בבחינת מעבר בקורס בו הוא לומד, רשאי לערער עליה בכתב בפני מנהל המכללה ו/או המנהל הפדגוגי תוך ארבע ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. מנהל המכללה יבקש מהמדריך/מרצה תגובה (בכתב ו/או בע”פ) על הערעור. החלטת מנהל המכללה בנוגע לערעור תהיה סופית ובלתי ניתנות לערעור.
 • הורחק סטודנט משיעור או מקורס מסיבה כל שהיא יהא הציון שיוענק לו בקורס “נכשל”, בהתאם להחלטת הגורם המפקח.
 • כל מדריך/מרצה יודיע לסטודנטים על חלוקת הציון הסופי בין הרכיבים השונים בתחילת הקורס. מדריך/מרצה רשאי לוותר על אחד מן הרכיבים האמורים לעיל, או לשנות את משקל העבודות ובחינת האמצע בציון הסופי, ובלבד שקיבל אישור מראש לכך מהמנהל הפדגוגי של המכללה.
 • ככלל יערכו הבחינות ו/או בחני הביניים בכתב. ניתן יהיה לקיים בחינות ו/או בחני ביניים בע”פ במקרים של קשיי למידה מאובחנים שניתן לגביהם אישור.
 • מועדי הבחינות יפורסמו בלוח המודעות ו/או באתר האינטרנט של המכללה. שינויים במועדי בחינות כפי שפורסמו יאושרו על ידי המכללה, לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.
 • מרצה/מדריך רשאי לקבוע את היקף החומר שייכלל בבחינת המעבר או בבוחן ביניים, לרבות חומר ללימוד עצמי שלא נלמד בכיתה. המרצה/מדריך יודיע לכיתה זמן סביר מראש על היקף החומר המחייב בבחינה.
 • על המדריך/מרצה לתכנן את משך הזמן הניתן לבחינה כך שיתאפשר לסטודנטים לענות באופן סביר ובזמן שנקבע לה. במקרים יוצאי דופן בהם מתעורר צורך חיוני בתוספת זמן רשאי המדריך/מרצה להוסיף זמן לבחינה, אך יהיה חייב בדיווח מנומק למנהל המכללה על הסיבות למתן תוספת הזמן. יחד עם זאת, בבחינות המתקיימות תחת פיקוח של רשות פיקוח ממשלתית זו או אחרת, יגברו הוראות הפיקוח של הרשות הממשלתית המפקחת בכל הנוגע לבחינות, על הוראות תקנון זה.
 • בדיקת בחינות:
 • הבחינות תיבדקנה על ידי המרצה או מי מטעמו ו/או ע”י רשויות הפיקוח.
 • ציוני הבחינות יוגשו למזכירות המכללה רק לאחר שאושרו על ידי המרצה/המרצה ו/או ע”י רשויות הפיקוח
 • זכאות לגשת לבחינות:
 • רק סטודנטים אשר עמדו בדרישות הקורס זכאים להשתתף בבחינת המעבר.
 • לכל סטודנט יש זכות להיבחן פעם אחת בלבד בכל בחינת מעבר או בוחן ביניים.
 • אי התייצבות לבחינת מעבר במועדה דינה כדין כישלון. אי התייצבות לבוחן ביניים דינה כציון “נכשל” בחלק הציון היחסי שנקבע לבוחן ביניים, למעט אי התייצבות מסיבה מוצדקת כאמור בתקנון זה.
 • רק סטודנטים אשר ישלמו את מלוא שכר הלימוד שנדרשו לשלם עד מועד הבחינה במועדו, יהיו רשאים להשתתף בבחינות. סטודנט שלא שילם את מלוא שכר הלימוד, ובשל כך לא אושרה השתתפותו בבחינה, דינו כדין סטודנט שלא ניגש לבחינה, על כל המשתמע מכך.
 • מועדי בחינות מיוחדים:
 • מועד מיוחד יתקיים אך ורק כאשר סטודנט נעדר ממועד בחינות רגיל אחד מאחת מהנסיבות שיפורטו לעיל . מובהר שסטודנט אשר בחר שלא לגשת לבחינה ללא סיבה מיוחדת (מהסיבות המפורטות לעיל) לא יהיה זכאי למועד מיוחד.
 • על נסיבות מיוחדות נמנים הסיבות שלעיל:
 • סטודנט בשירות מילואים פעיל במועד הבחינה (כנגד הצגת אישורים מתאימים).
 • סטודנט שנולד לו ילד של עד 8 ימים לפני מועד הבחינה.
 • אשפוז של הסטודנט בבית חולים.
 • אשפוז פתאומי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית חולים.
 • מועד הבחינה הוא במהלך ימי אבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 • הבחינה חלה שלושה ימים לפני או אחרי נישואין של הסטודנט.
 • מחלה חמורה של הסטודנט שאינה מצריכה אשפוז, עליה נותן הרופא אישור מפורט המציין את הבעיות התפקודיות של הסטודנט על פי בדיקה ביום הבחינה, תוך ציון מפורש שהסטודנט אינו מסוגל בשום פנים לעמוד בבחינה.
 • סטודנט הזכאי למועד מיוחד יגיש בקשה למזכירות המכללה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 15 יום לאחר תום הסיבה המיוחדת המזכה אותו במועד מיוחד תוך צירוף מסמכים רלוונטיים. סטודנט אש לא יגיש בקשה במועד , מסתכן בכך שהבחינה במועד המיוחד תיערך מבלי שנרשם אליה . בקשות למועד מיוחד ניתן להגיש אך ורק למזכירות המכללה.
 • התנהגות בשעת מבחן:
 • טוהר הבחינות מהווה אבן-יסוד בלימודים בכלל ובמכללה הטכנולוגית לרכב בפרט. סטודנט הפוגע בטוהר הבחינות פוגע לא רק בהערכת לימודיו, אלא גם בחבריו, שנהגו כהלכה וקיבלו את הציונים הראויים להם.
 • על נבחן להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני מועד תחילתה והוא לא יורשה לצאת את החדר, אלא באישור מראש של הבוחן/משגיח. בשלושים הדקות הראשונות ובשלושים הדקות האחרונות של הבחינה לא תינתן אפשרות לצאת מחדר הבחינה. לא תותר יציאה מחדר של יותר מנבחן אחד בעת ובעונה אחת.
 • בעת כניסה לחדר, על הנבחן להציג לבוחן/משגיח תעודה מזהה, אם וככל שיידרש לעשות זאת.
 • עם הכניסה לחדר הבחינה יצטייד הנבחן רק בחומר המותר לשימוש בבחינה, יתיישב במקום שנקבע לו על-ידי הבוחן/משגיח וימנע מדיבורים עם סטודנטים אחרים במהלך כל הבחינה בכל נושא שהוא, לרבות בנושאים טכניים ובנושאים שאינם קשורים לבחינה, למעט אם הותר הדבר ע”פ הנחיית המכללה.
 • חל איסור להחזיק בהישג יד ( בחדר הבחינה או בסמוך לו) בחומר הקשור לבחינה עצמה משך של כל הבחינה, אלא אם הותר הדבר עפ”י הוראות המכללה ו/או הבוחנים/המשגיחים.
 • חל איסור להשתמש בשעת הבחינה במכשירי טלפון סלולאריים או בכל דרך תקשורת אחרת. אין להעביר בין הנבחנים חומר כלשהו.
 • עם תום הזמן שהוקצב לבחינה יפסיק הנבחן מידית את הכתיבה וימסור את המחברות לבוחן/משגיח. המשך כתיבה לאחר תום הזמן מהווה עבירת משמעת, והבוחן/משגיח לא יקבל מחברת בחינה שהנבחן לא מסרה מיד עם תום הזמן.
 • הונאה בבחינה, אי ציות להוראות הבוחן/משגיח, ניסיון להונאה בבחינה והפרת הוראות התקנון לגבי בחינות, מהוות עבירת משמעת חמורה במכללה הטכנולוגית לרכב ותטופל ככתוב בתקנון המשמעת של המכללה.
 • נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את השאלון לידיו נחשב כאילו נבחן במועד זה. היה והחליט שלא לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה “נכשל “. הנבחן לא יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילת הבחינה ולאחר שהחזיר את המחברת ואת השאלון.
 • כניסת סטודנט לכיתה בה נערכת בחינה אסורה בהחלט לאחר 20 דקות ממועד תחילת הבחינה.
 • השימוש במחשבים בשעת הבחינה מותר אך ורק על פי נוהלי המכללה לנושא זה כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי המכללה בלוחות המודעות או באתר האינטרנט.
 • תוצאות הבחינות:
 • תוצאות בחינות, בחני ביניים והציונים הסופיים בקורס יתפרסמו על לוחות המודעות או באתר האינטרנט תוך כחודש ימים מיום הבחינה ו/או ע”פ הנהלים של רשויות הפיקוח בקורסים ו/או מסלולי לימוד הנערכים בפיקוח הרשויות המוסמכות וע”פ שיקול דעתן.
 • על הסטודנטים לברר את תוצאות הבחינות בעצמם באמצעות לוחות המודעות או באתר האינטרנט. המזכירות לא תהא חייבת למסור ציונים באופן אישי.
 • ערעור על ציון בבחינה:
 • במבחנים שהינם מבחנים חיצוניים מטעם רשויות פיקוח שונות, יחולו הוראות רשויות הפיקוח
 • במבחנים שהינם מבחנים פנימיים של המכללה , הסטודנט יהיה רשאי לערער על ציונו בבחינה בכתב, תוך 7 ימים ממועד קבלת הציון, ובו פירוט הבקשה לבחינת הציון מחדש.
 • סטודנט יהיה זכאי להגיש ערעור במהלך לימודיו על ציון בבחינה עד 4 פעמים בלבד. לא ניתן יהיה להגיש ערעור על ציון חיובי יותר מ-3 פעמים במהלך הלימודים. ערעור שיתקבל לא ייחשב במניין הערעורים.
 • במסגרת הערעור יבדוק המדריך/מרצה, אם נפלה טעות בקביעת הציון. בנסיבות מסוימות רשאי המדריך להפחית את הציון.
 • החליט המדריך/מרצה לקבל או לדחות את הערעור על הציון ינמק את החלטתו בכתב.
 • כישלון בקורס:
 • סטודנט שקיבל בקורס ציון סופי הנמוך מציון 55 ייחשב כמי שנכשל בקורס.
 • יחד עם זאת, לרשויות הפיקוח הרלוונטיות השונות קיים ציון “נכשל” שונה. ציון זה נקבע מעת לעת ביחס לאותו קורס/ההשתלמות/מסלול הלימודים. ככל שהסטודנט יקבל ציון הנמוך ממה שנקבע על ידי אותה רשות חיצונית, הציון שלו יהיה “נכשל”.
 • קורסים בפיקוח משרד העבודה ציון נמוך מציון 60 ייחשב כ”נכשל” אלא אם כן יקבע אחרת על ידי משרד העבודה.
 • סטודנט אשר קיבל ציון סופי “נכשל” בקורס יהיה חייב ללמוד את הקורס מחדש, ולעמוד בכל המטלות של הקורס לרבות נוכחות, הגשת עבודות ומבדקים.
 • פטורים:
 • סטודנט חייב ללמוד את כל הקורסים ו/או הנושאים שנכללו בתוכנית הלימודים שנקבעה לו ולא יינתנו פטורים, אלא בהתאם להוראות תקנון הלימודים ו/או בהתאם להוראות רשויות הפיקוח החיצוניות.
 • מתן פטור יישקל במקרים מיוחדים בלבד, וזאת בהסתמך על לימודים קודמים במוסד הכשרה מוכר. מתן הפטור נתון לשיקול דעתה המוחלט של המכללה הטכנולוגית לרכב ו/או רשויות הפיקוח, בהתחשב, בין היתר, בציון שניתן בקורס בגינו מתבקש הפטור (“הקורס המזכה”) מידת השוני בין הקורס המזכה לקורס בתוכנית הלימודים במכללה הטכנולוגית לרכב, בהיקף הקורס הקודם, חומר הלימוד, במטלות או בביבליוגרפיה, ובתקופה שחלפה מתקופת הלימוד בקורס המזכה . ככלל לא יינתן פטור לגבי קורסים שנלמדו חמש שנים ויותר לפני מועד הקורס לגביו מבוקש הפטור.
 • בקשות לפטור ניתן להגיש למזכירות המכללה הטכנולוגית לרכב, עד כשלשה שבועות לפני תחילת הלימודים של הקורס שלגביו ו/או לגבי חלקים ממנו מבוקש הפטור. את הבקשה יש להגיש בכתב ולצרף אליה את המסמכים הרלוונטיים.
 • כל עוד לא אושרה בקשת הפטור בכתב, חלות על הסטודנט כל החובות ביחס לקורס לרבות חובת נוכחות והגשת תרגילים ועבודות.
 • סטודנט שאושר לו פטור מקורס או נושא לימוד מסוים לא יקבל הנחה בגין הפטור.
 • סטודנט שביקש פטור מקורס מסוים או נושא לימוד מסוים, ובקשתו אושרה, אינו רשאי לגשת לבחינה בקורס או בנושא הלימוד בו אושר לו הפטור.
 • הפסקה וחידוש לימודים:
 • סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו בקורס/השתלמות/מסלול לימודים, חייב להודיע על כך למזכירות המכללה בכתב ולהעבירו במכתב ו/או באמצעים אלקטרונים .
 • על הפסקת הלימודים יחולו הכללים המצוינים בתקנון שכר הלימוד של המכללה.
 • חידוש לימודים:
 • סטודנט שהפסיק לימודיו על-פי סעיף כ”ב שלעיל ומבקש לשוב ללימודים, יגיש למזכירות המכללה בקשה לחידוש לימודים, לא יאוחר מחודש לפני תחילת הקורס/השתלמות/מסלול לימודים במועד חדש כפי שיהיה קיים, אם וככל שיפתח קורס/השתלמות/מסלול לימודים כזה במכללה.
 • המכללה הטכנולוגית לרכב אינה מתחייבת לפתוח קורס/השתלמות/מסלול לימודים במועד עתידי זה או אחר, או לפתוח קורס/השתלמות/מסלול לימודים בכלל.
 • המכללה הטכנולוגית לרכב אינה מתחייבת להכיר בלימודיו הקודמים של הסטודנט, שהופסקו על ידו, בין אם הדבר היה ביוזמתו ובין אם לא. למכללה הטכנולוגית לרכב ולרשויות הפיקוח יהיה שיקול הדעת הבלעדי לעניין חידוש הלימודים ותנאיו.
 • ציון גמר :
 • לכל סטודנט נקבע ציון גמר לאחר שעמד בכל הדרישות לסיום לימודיו.
 • המכללה הטכנולוגית לרכב ו/או רשויות הפיקוח יקבעו את מרכיבי ציון הגמר ודרך שקלולם. דרך השקלול תובא לידיעת הסטודנטים מבעוד מועד .

זכאות לתעודה

 • מי שעמד בהצלחה בבחינות בכל מקצועות הלימוד בציון גמר עובר זכאי לתעודה.
 • בכל מקרה בו לא שילם הסטודנט את מלוא שכר הלימוד או חלקו ו/או כל תשלום חובה אחר בקשר ללימודיו במכללה הטכנולוגית לרכב , זכאית המכללה לעכב מסירת תעודה עד לתשלום כל החובות הכספיים הקשורים ללימודים ,לרבות החזרת כל ציוד אשר הושאל על ידי המכללה
 • לסטודנט.

ספטמבר 2019

thanks_you

תודה

בקשתך הוגשה בהצלחה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בקרוב.