צור קשר

תקנון משמעת

תקנון משמעת הנכתב בלשון זכר אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

מבוא

איגוד המוסכים המכללה הטכנולוגית לרכב מצפה מהבאים בשעריה להתנהגות נאותה, לשמירה על יחס של כבוד לזולת ולשמירה על הרכוש.

המכללה מצפה מהסטודנטים והתלמידים הלומדים במכללה, שבמהלך תקופת הלימודים ישמרו על התנהגות תקינה ונאותה על פי כללי המכללה והגופים המפקחים על הלימודים  ביושרה והגינות.

כללי המשמעת המחייבים  במכללה הם כדלקמן:

 1. לפעול בהתאם להוראות המכללה כמפורט בתקנון זה.
 2. להימנע מלעבור כל עבירת משמעת או עבירה אתית, כמפורט בתקנון זה.
 3. לשמור על רכוש המכללה, ועל הניקיון והסדר בתחומיה.
 4. לשמור על כבוד המכללה, כבוד המרצים והמדריכים ,עובדי המכללה, סטודנטים עמיתים  ואורחים.
 5. לנהוג בצורה ההולמת סטודנטים ותלמידים במוסד לימודים .
 6. לשמור על טוהר הבחינות ועל כללי התנהגות במהלך בחינות, בהתאם לקבוע בנוהל בחינות .

 

הגדרות

 “סטודנט/תלמיד” – מי שרשום ללימודים במכללה הטכנולוגית לרכב ולומד במסגרתה.

“איש סגל” – מי שממלא תפקיד הדרכה והוראה בכל המסלולים והדרגות במכללה או מטעמה וכן הסגל המנהלי המועסק במכללה.

עבירות משמעת הקשורות ללימודים במכללה

עבירות משמעת ואתיקה בנושאי לימודים  ייחשבו כל מעשה או מחדל אשר יש בהם משום פגיעה במכללה, במרציה, בעובדיה ו/או בסטודנטים שלה ו/או ביושרה האתית בתחומים הבאים:

 1. הפרת כללי התנהגות בשיעור או בבחינה לרבות הפרעה למהלך התקין של השיעור, שימוש במכשיר אלקטרוני שלא לצורך השיעור והפרה של הוראות איש סגל.
 2. הונאה ומצג שווא במטלות לימודיות לרבות סיוע לתלמיד/סטודנט אחר במהלך בחינה, אחזקה ושימוש בבחינה בחומר אסור, העתקה מסטודנט אחר או  ממקור אחר, הונאה ומצג שווא במטלות הלימודיות.
 3. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, או חיבור מסמך כוזב ו/או הגשתו לרשויות הפיקוח ו/או מי מטעמם, למורים או לעובדים של המכללה, לשם קבלת זכויות במכללה או הסתרת מידע ביודעין, או עשיית מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה.
 4. מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שהוא נעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.
 5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בפרויקט מעשי, או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.
 6. הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, לעבודת-בית, פרויקט מעשי, לעבודת-גמר או לעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בחינה באמצעות מחשב או בחינה בעל-פה.
 7. הונאה בבחינה, לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או התנהגות במשך הבחינה או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק או שימוש במכשירי טלפון סלולאריים או בכל דרך תקשורת אחרת או התנהגות בניגוד להוראות המשגיח או התנהגות הפוגעת במשגיח, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר

 

עבירות משמעת שאינן קשורות ללימודים

 1. הפרת כללי התנהגות המקובלים  לרבות הטרדה מינית, עישון במקום אסור, אלימות מילולית התנהגות פרועה ואלימות פיזית.
 2. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם ו/או ברכושם של מדריכי המכללה , אנשי הסגל המנהלתי, סטודנטים/תלמידים אחרים הלומדים במכללה, אשר בוצעה בשטח המכללה
 3.  פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה לרבות גניבת ציוד לימודים עיוני או מעשי, הוצאת פריטים ללא רשות, פגיעה בציוד המחשבים ופגיעה במבנים של המכללה.
 4. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של סטודנט
 5. פגיעה בניקיון המכללה לרבות השארת או השלכת אשפה בכיתה או ברחבי המכללה ושלא בפח האשפה.
 6. אי-ציות להוראות של תקנון המכללה או הוראות שימוש במתקני המכללה לרבות אולמות וכיתות לימוד, משרדים, אזור החנייה, כיתות סדנא ושטח פתוח.
 7. אי הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת או מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות משמעת.

 עונשים

 1. אזהרה
 2. ביטול הנחה בשכר לימוד(חברי איגוד) או ביטול מלגה או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע
 3. נזיפה בעבירה של פגיעה ברכוש המכללה (לרבות ניקיון)
 4. פסילת בחינה ו/או מטלה לימודית אחרת.
 5. ביטול השתתפות בקורס/השתלמות
 6. מניעת שימוש במתקני המכללה כולל סדנאות, למשך תקופה שתיקבע
 7. איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים
 8. הרחקת הסטודנט ואיסור כניסה למכללה.
 9. עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודים במכללה למשך תקופה שתיקבע ו/או מתן אישור ו/או מתן תעודה תוך ציון דבר העבירה שנעשתה.
 10. הפסקת לימודים במכללה.
 11. ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.
 12. חיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה, ובכלל זה בכיתות ו/או הסדנאות, וכן בגין נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה או סטודנטים הלומדים בה. מועד ותנאי פירעון סכום הפיצוי על-ידי הסטודנט יקבע לגבי כל מקרה בנפרד.
 13. הרחקת הסטודנט מלימודים במכללה לצמיתות.
 14. בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה או בעבודה המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, חייב הממונה על המשמעת לפסול את הבחינה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה כאמור תיעשה בלא קשר לכל עונש שיוטל על הסטודנט בעקבות הרשעתו בהונאה.
 15. הממונה על המשמעת רשאי להורות, שעונש שנקבע יהיה – כולו או מקצתו – עונש על – תנאי תקופת התנאי תיקבע על ידי הממונה על המשמעת.
 16. הממונה על המשמעת רשאי להורות על עיכוב מתן אישור רשמי לרבות גיליון ציונים של המכללה, לסטודנט אשר הוגשה נגדו תלונה משמעתית ו/או קובלנה וזאת עד לקבלת החלטה סופית בעניינו.
 17. סטודנט שהורחק מלימודיו, וכתוצאה מהרחקתו זו, נמנע ממנו להשלים את לימודיו, לא יהא זכאי הסטודנט לקבל החזר שכר לימוד ו/או החזר חלק שכר הלימוד ששילם למכללה. אם יבקש הסטודנט להשלים את לימודיו, אם הורחק לתקופה מוגבלת והסטודנט יאלץ לחזור על הקורס ו/או ההשתלמות ו/או מסלול הלימודים, הסטודנט לא יהא זכאי להנחה ו/או לתשלום חלקי בגין השלמת הלימודים. במקרה דנן יאלץ הסטודנט לשלם את מלוא שכר הלימוד.

ממונה על המשמעת

 1. בסניפי המכללה הפרוסים ברחבי ישראל ימונה ממונה על המשמעת.
 2. כממונה על המשמעת ישמש מנהל סניף המכללה המקומי ו/או מי שמונה על-ידו לעניין זה.

ועדת משמעת ואתיקה במכללה

 1. המכללה תמנה ועדת משמעת ואתיקה שבראשה עומד סמנכ”ל המכללה או מי מטעמו.
 2. תפקיד הועדה דיון בעבירות משמעת לימודיות ועבירות אתיקה ומשמעת (שאינן לימודיות).
 3. הרכב הועדה- 2 חברי הועדה הפדגוגית באיגוד, סמנכ”ל פדגוגיה במכללה ומנהל הסניף.
 4. בדיוני הועדה לא ישתתפו משקיפים מצד או הצדדים המעורבים בעבירה אלאל אם הוזמנו על ידי הועדה.

 

פרסום

יו”ר דירקטוריון המכללה ו/או מנכ”ל המכללה רשאים להחליט על פרסום ההחלטה שניתנה על-ידי ועדת המשמעת והאתיקה, תוך ציון שמו של הסטודנט או בעילום שם, על גבי לוח המודעות של המכללה ו/או באתר האינטרנט של המכללה.

ספטמבר 2019

thanks_you

תודה

בקשתך הוגשה בהצלחה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בקרוב.