צור קשר

תקנון שכר לימוד

הנכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

 1. כדי להבטיח מקום בקורס / השתלמות / מסלול לימודים במכללה הטכנולוגית לרכב על הסטודנט/תלמיד לשלם טרם תחילת הקורס / השתלמות / מסלול הלימודים את מלוא שכר הלימוד. סטודנט/תלמיד אשר לא ישלם את מלוא שכר הלימוד, עלול לאבד את זכותו להתקבל כסטודנט/תלמיד מן המניין או להמשיך את לימודיו במכללה הטכנולוגית לרכב. עם זאת מובהר, כי אי תשלום שכר הלימוד במועד, ע”י  הסטודנט/התלמיד, אינו מהווה הודעה על אי רצון להשתתף בקורס ו/א חזרה מרישום לקורס ו/או על ביטול הרישום לקורס.
 1. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים והקריטריונים להגדרתם ניתנים לשינוי בידי המכללה הטכנולוגית לרכב בלבד על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת לפני תחילת הקורס / השתלמות / מסלול הלימודים ובלבד שהסטודנט/תלמיד טרם הסדיר את מלא שכר הלימוד.
 1. יש לשלם את שכר הלימוד במועדו. אם שכר הלימוד לא ישולם במועדו תהא המכללה זכאית לגבות תוספות שונות, בגין אי התשלום שכר הלימוד במועד, לרבות תוספות בגין הצמדה וריבית ו/או גביית תשלום בגין שכר לימוד מעודכן, ככל ששכר לימוד עודכן בתקופה שבין מועד התשלום לבין מועד התשלום בפועל.
 1. שילם סטודנט/תלמיד תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד בהמחאה / כרטיס אשראי אשר לא כובד על ידי הבנק ולא נפרע והמכללה חויבה בגינו – יחויב הסטודנט/תלמיד בתשלום הוצאותיה של המכללה כתוצאה מכך, לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי ו/או כל הוצאה אחרת הנגזרת בגין טיפול זה.
 1. תשלום בכרטיס אשראי – מזומן/קרדיט, אשר לא יכובד ע”י חברת האשראי, יבטל את אפשרות התשלום באמצעי זה . על הסטודנט/תלמיד לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה, לצורך ביצוע התשלום.
 1. סטודנט/ תלמיד הנרשם ללימודים או סטודנט /תלמיד אשר החליט שלא להשתתף בקורס אליו נרשם או להפסיק לימודיו חייב להודיע מידית בכתב על החלטתו למזכירות המכללה ולוודא כי הודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי. הסטודנט/תלמיד מתבקש לקרוא בעיון את הסעיפים הדנים בהפסקת לימודים, ובמיוחד את אופן ההודעה על הפסקת לימודים והטבלאות המפרטות את היחס בין מועדי ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים ובין חובת תשלום שכר לימוד.

יובהר כי, ביטול רישום או הפסקת לימודים אינה פוטרת בהכרח מחובת תשלום שכר לימוד.

 1. ביצוע תשלום שכר הלימוד אינו מהווה משום אישור של המכללה לגבי זכאותו של הסטודנט / תלמיד להתחיל בלימודיו, להמשיכם ו/או לסיימם. תחילת הלימודים ו/או המשכם ו/או סיומם מותנה בתנאי סף המוגדרים לכל קורס וקורס, לרבות עפ”י הוראות רשויות הפיקוח, ככל שאלה קיימות.
 1. סטודנט / תלמיד המתקבל ללימודים על תנאי יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לתקנון זה, בכל מקרה בו תאלץ המכללה להפסיק את לימודיו על רקע אי עמידה בתנאים שנקבעו לקבלתו.
 1. להלן טבלה המפרטת את היחס בין מועד ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים לבין חובת תשלום שכר לימוד ו/או זכאות להחזר:

מועד ההודעה על ביטול לימודים,  רישום או הפסקת לימודים בקורס/ השתלמות/ מסלול לימודים

 

החזר שכר לימודדמי ביטולהערות
עד 30 ימים לפני תחילת הלימודים100%  החזר שכר לימוד ללא דמי ביטולדמי טיפול ורישום, ככל שניגבו, לא יוחזרו [1]

מתום 30 ימים לפני תחילת הלימודים

ולא יאוחר מיום תחילת הלימודים

דמי ביטול בסך 10% מהמחיר המלא של הקורסדמי טיפול ורישום, ככל שניגבו, לא יוחזרו[2]
עד תום 1/3 (שליש) מהמפגשיםדמי ביטול בסך 40% מהמחיר המלא של הקורס[3]דמי טיפול ורישום לא יוחזרו [4]
מעבר ל- 1/3 (שליש) מהמפגשיםדמי ביטול בסך של 100%  מהמחיר המלא של הקורסדמי טיפול ורישום לא יוחזרו [5]
 1. המכללה הטכנולוגית לרכב שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד פתיחת כל קורס / השתלמות / מסלול לימודים ואף לבטל את עצם פתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות עקב מיעוט נרשמים לקורס ו/או היעדר אישור מאת רשויות הפיקוח המוסמכות לפתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים.
 1. למכללה שמורה הזכות להחליט על הפסקת לימודיו של סטודנט/תלמיד עקב אי הופעה לשיעורים ו/או אי עמידה במטלות קורס / השתלמות / מסלול לימודים, עפ”י תקנון הלימודים ו/או עקב עבירות משמעת, עפ”י תקנון המשמעת. במקרה כזה הסטודנט לא יהא זכאי להחזר שכר לימוד מעבר לקבוע בתקנון זה.  אם יבקש הסטודנט לחזור שנית על הקורס יידרש לשלם שכר לימוד מלא עבור אותו הקורס / השתלמות / מסלול לימודים.
 1. הסטודנט/תלמיד לא יהא זכאי לתעודה ו/או לכל מסמך אחר הקשור בלימודיו אם לא השלים את תשלום שכר הלימוד במלואו.
 1. אי עמידה בבחינות הסמכה ו/או בחינות חיצוניות של רשויות פיקוח ממלכתיות לא תהווה עילה כנגד המכללה, לדרישה לקבלת החזר שכר הלימוד.
 1. הסטודנט/תלמיד לקורס / השתלמות / מסלול לימודים ששילם שכר לימוד, מתחייב שלא לבטל כל המחאה ו/או הוראת תשלום לחברת כרטיסי אשראי בגין הלימודים אליהם נירשם. הנרשם או הסטודנט יהא זכאי להחזר, אם וככל שיהא זכאי, מאת המכללה, כמפורט בטבלה בסעיף 9 לתקנון זה בלבד.
 1. סטודנט/תלמיד מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד ובעצם רישומו לקורס / השתלמות / מסלול לימודים הוא מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי תקנון זה.

הנהלת המכללה הטכנולוגית לרכב

מיסודו של איגוד המוסכים בישראל


[1] דמי רישום וטיפול  יוחזרו לנרשם אך ורק אם תוך 6 חודשים מיום המועד המשוער לפתיחת הקורס / השתלמות לא נפתח הקורס / השתלמות או בוטל.

[2] דמי רישום וטיפול  יוחזרו לנרשם אך ורק אם תוך 6 חודשים מיום המועד המשוער לפתיחת הקורס / השתלמות לא נפתח הקורס / השתלמות או בוטל.

[3] קיבל הסטודנט הנחה או מחיר מבצע  ממחירו המלא של הקורס, יעמדו דמי הביטול על סך 40% מהמחיר המלא של הקורס

[4] דמי רישום וטיפול  יוחזרו לנרשם אך ורק אם תוך 6 חודשים מיום המועד המשוער לפתיחת הקורס / השתלמות לא נפתח הקורס / השתלמות או בוטל.

[5] דמי רישום וטיפול  יוחזרו לנרשם אך ורק אם תוך 6 חודשים מיום המועד המשוער לפתיחת הקורס / השתלמות לא נפתח הקורס / השתלמות או בוטל.

thanks_you

תודה

בקשתך הוגשה בהצלחה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בקרוב.